بهرنگ نوروزی نیا درباره بایگانی

خیار

این ارائه در ۲۱ اسفند ۹۱ انجام شده ولی خواستم پیش از نوشته های تازه تر آن را در اینجا بگذارم.

ابزار ها و روش های فراوانی برای آزمودنِ فراورده های نرم افزاری هستند. یکی از روش ها، Acceptance Test است و یکی از ابزارهای این روش «خیار» است. این ابزار کمک می کند تا نیازی که از فراورده دارید را به زبانِ آدمیزاد بنویسید که با این کار همه می توانند آن را بخوانند؛ هم برنامه نویس ها، هم مشتری. پس از آن که هر دو گروه آن را پذیرفتند، برنامه نویس ها می توانند کدی را روی آن بنویسند که آن را اجرا کند و درستیِ برنامه را بررسی کند.

ارائه ی Node.js

این فیلم در ۱۶ شهریور ۹۰ گرفته شده ولی خواستم پیش از نوشته های تازه تر آن را در اینجا بگذارم.

امروزه دیگر Nodejs یک ابزارِ شناخته شده است و در همه جا دیده می شود. سالِ ۹۰ فناوریِ بسیار نوینی بود و در این فیلم کوشیدم که آن را آموزش دهم. برای این ارائه خیلی زمان گذاشته بودم. هنوز هم باید برای بینندگان چیزهای تازه و با ارزشی داشته باشد.

ارائه ی Scrum

این فیلم در ۱۱ خرداد ۹۰ گرفته شده ولی خواستم پیش از نوشته های تازه تر آن را در اینجا بگذارم.

اسکرام یکی از چندین روشِ چابکِ ساخت نرم افزار است. اگر با آن آشنا نیستید، این فیلم شما را با آن آشنا می کند.

در آن زمان من و یکی از همکارانم، امیر مدنی فرید، به یک دوره ی آموزشِ اسکرام رفتیم و درست در همان زمان بود که «توسن تک تاک» را راه انداخته بودم و بهترین زمان بود که تا چیزی از یادمان نرفته، آن را به دیگران هم آموزش دهیم.

چون زمان کافی برای ویرایش فیلم ها نداشتیم، ۶ بخش شده است.

  1. بخش ۱
  2. بخش ۲
  3. بخش ۳
  4. بخش ۴
  5. بخش ۵
  6. بخش ۶

پیشگفتار

پس از سال ها سرانجام وبلاگ را راه انداختم. همیشه تنبلی، گشتن دنبالِ یک ابزارِ خوب برای وبلاگ، و همچنین ترس از بروز نرساندنِ آن، جلوی راه اندازی اش را گرفته بود. امیدوارم بتوانم زمان بگذارم و پیوسته این وبلاگ را بروز کنم.

در اینجا درباره ی نرم افزار خواهم نوشت؛ درباره ی زبان های برنامه نویسی، آزمودنِ فراورده، روش های بهبودِ UX، معماری، کارِ گروهی، روش های چابک، پایگاه های داده، امنیت، کارایی، کتابی که ترجمه کرده ام و چیز های دیگر.