بهرنگ نوروزی نیا درباره بایگانی

درباره

picture

من در زمینه ی ساختِ فراورده های نرم افزاری کار می کنم؛ از گفتگو با مشتری و فهمیدنِ نیازها، ساختِ پیش نمونه ها، بهبودِ UX، تا معماریِ نرم افزار، نیازهای بازیابیِ داده ها، کارایی، امنیت و بهبودِ فرایندِ ساختِ نرم افزار.

روی چندین نرم افزار در زمینه های گوناگون هم کار کرده ام، و این چند سالِ آخر بیشترِ آن ها نرم افزار های بانکی بوده اند. نرم افزار هایی مانند «اینترنت بانک»، «درگاهِ پرداخت»، «چاپار» (فرستنده ی پیامک و ایمیل) و چندین برنامه ی دیگر.

هم اکنون در شرکتی هستم که به همراهِ دیگر دوستان راه انداخته ام. نخستین فراورده ی ما هم «آدانالس» نام دارد که یک نرم افزارِ مالیِ شخصی است و گردشِ سپرده ی بانکیِ کاربر را بررسی می کند و نمودار ها و گزارش های خوبی به او می دهد. همچنین به چند شرکتِ دیگر مشاوره می دهم.