بهرنگ نوروزی نیا درباره بایگانی

پیشگفتار

پس از سال ها سرانجام وبلاگ را راه انداختم. همیشه تنبلی، گشتن دنبالِ یک ابزارِ خوب برای وبلاگ، و همچنین ترس از بروز نرساندنِ آن، جلوی راه اندازی اش را گرفته بود. امیدوارم بتوانم زمان بگذارم و پیوسته این وبلاگ را بروز کنم.

در اینجا درباره ی نرم افزار خواهم نوشت؛ درباره ی زبان های برنامه نویسی، آزمودنِ فراورده، روش های بهبودِ UX، معماری، کارِ گروهی، روش های چابک، پایگاه های داده، امنیت، کارایی، کتابی که ترجمه کرده ام و چیز های دیگر.