بهرنگ نوروزی نیا درباره بایگانی

ارائه ی Scrum

این فیلم در ۱۱ خرداد ۹۰ گرفته شده ولی خواستم پیش از نوشته های تازه تر آن را در اینجا بگذارم.

اسکرام یکی از چندین روشِ چابکِ ساخت نرم افزار است. اگر با آن آشنا نیستید، این فیلم شما را با آن آشنا می کند.

در آن زمان من و یکی از همکارانم، امیر مدنی فرید، به یک دوره ی آموزشِ اسکرام رفتیم و درست در همان زمان بود که «توسن تک تاک» را راه انداخته بودم و بهترین زمان بود که تا چیزی از یادمان نرفته، آن را به دیگران هم آموزش دهیم.

چون زمان کافی برای ویرایش فیلم ها نداشتیم، ۶ بخش شده است.

  1. بخش ۱
  2. بخش ۲
  3. بخش ۳
  4. بخش ۴
  5. بخش ۵
  6. بخش ۶