بهرنگ نوروزی نیا درباره بایگانی

خیار

این ارائه در ۲۱ اسفند ۹۱ انجام شده ولی خواستم پیش از نوشته های تازه تر آن را در اینجا بگذارم.

ابزار ها و روش های فراوانی برای آزمودنِ فراورده های نرم افزاری هستند. یکی از روش ها، Acceptance Test است و یکی از ابزارهای این روش «خیار» است. این ابزار کمک می کند تا نیازی که از فراورده دارید را به زبانِ آدمیزاد بنویسید که با این کار همه می توانند آن را بخوانند؛ هم برنامه نویس ها، هم مشتری. پس از آن که هر دو گروه آن را پذیرفتند، برنامه نویس ها می توانند کدی را روی آن بنویسند که آن را اجرا کند و درستیِ برنامه را بررسی کند.