بهرنگ نوروزی نیا درباره بایگانی

ارائه ی Node.js

این فیلم در ۱۶ شهریور ۹۰ گرفته شده ولی خواستم پیش از نوشته های تازه تر آن را در اینجا بگذارم.

امروزه دیگر Nodejs یک ابزارِ شناخته شده است و در همه جا دیده می شود. سالِ ۹۰ فناوریِ بسیار نوینی بود و در این فیلم کوشیدم که آن را آموزش دهم. برای این ارائه خیلی زمان گذاشته بودم. هنوز هم باید برای بینندگان چیزهای تازه و با ارزشی داشته باشد.